Privacybeleid

Privacy Statement Multi Concurrent B.V.

25-05-2020

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze
gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of
app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening
verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien wij Persoonsgegevens verwerken geschiedt dit conform de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving
daaraan stelt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en
omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

NAW-gegevens;

 • Functie contactpersonen;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van
  contactpersonen;
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
 • Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
 • Leeftijd;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en
  apparaat type.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan
een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan
onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of
efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang
zijn, zoals:

 • Communicatie en informatievoorziening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor
marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze
diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn.
Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over
diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan
bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor
zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw
toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan
eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen
van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan
gerechtelijke procedures

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden,
bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij
niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op
basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden
die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar
wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder,
leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij
betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat
zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins
bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen
van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij
kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met
persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven.
Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen
verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten
verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming
aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen
voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang
deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten
langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke
bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften
vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische
en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen
worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de
techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang
hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat
onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de
omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten
wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben
vormgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van
u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist).
Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere
partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende
persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan
onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw
persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen
binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze
(sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen
we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst
leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische
Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.
Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of
social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens
worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van
Google Analytics, LinkedIn of Facebook.
Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan
de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal
gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie
van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden
op onze website.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons
privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor
privacyaspecten bij onze organisatie is Pascal, info@multiconcurrent.nl